Vodafone Arena’nın soyunma odasının açılış tarihi belli oldu!

Vodafone Arena’nın soyunma odasının açılış tarihi belli oldu!

132
0
PAYLAŞ

Kar­şı­laş­ma ön­ce­si tüm ta­kım bu­ra­ya gelerek son maç top­lan­tı­sı­nı ya­pa­cak. Ar­dın­dan Be­şik­taş Çar­şı­sı ve Bal­mum­cu­ ’da ta­raf­ta­rıy­la bü­tün­leş­tik­ten son­ra Şük­rü Sa­ra­coğ­lu­ ’nun yo­lu­nu tu­ta­cak.

Bur­sas­por‘u ye­ne­rek şam­pi­yon­luk yo­lun­da kri­tik bir vi­ra­jı ge­çen Be­şik­taş, 25’in­ci haf­ta­da­ki Fe­ner­bah­çe der­bi­si­ni kı­rıl­ma ma­çı ola­rak gö­rü­yor. Söz ko­nu­su kar­şı­laş­ma­ya ka­dar tüm maç­la­rı­nı ka­yıp­sız geç­me­yi plan­la­yan Si­yah-Be­yaz­lı­la­rın Ka­dı­kö­y ’­deki der­bi için ise çar­pı­cı bir pla­nı var. Ka­nar­ya­ ’yı dep­las­man­da yen­me­le­ri ha­lin­de ön­le­ri­nin açı­la­ca­ğı­nı dü­şü­nen yö­ne­tim fut­bol­cu­la­rı bu zor­lu maç için ye­ni sta­dı Vo­da­fo­ne Are­na­ ’da dü­zen­le­ne­cek bir or­ga­ni­zas­yon­la Sa­ra­coğ­lu­ ’na uğur­la­ya­cak.